• 8
  • 10
  • 9

പുതിയതായി വന്നവ

2003 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 30 മുതിർന്ന സാങ്കേതിക ഒരു 20000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഫാക്ടറി വൊര്ക്ശൊപ്.വെ ഉൾപ്പെടെ 350 ജീവനക്കാർ സ്രവം പാത്രത്തിൽ കുടുംബത്തെയും വ്യവസായ കയ്യുറകൾ ഇറക്കുമതി വിപുലമായ ഉത്പാദനം വരികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

WhatsApp Online Chat !