• 8
  • 10
  • 9

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

JIANGYIN MIAOJIE ෙල්ෙටක්ස් ෙකො. ලිමිටඩ්,. වසර 15 ක් තිස්සේ රබර් කිරි අත්වැසුම් වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා සහ අපනයනකරු වී ඇත. ...

නව පැමිණීම්

2003 දී ආරම්භ කරන, අපි දැන් ජ්යෙෂ්ඨ කාර්මික ශිල්පීන් 30 ක් හා වර්ග මීටර් 20000 කර්මාන්ත workshop.We ඇතුළු සේවකයන් 350 රබර් කිරි ආලේප ගෘහ හා කාර්මික අත්වැසුම් සඳහා ආනයනය උසස් නිෂ්පාදන මාර්ග හඳුන්වා දී ඇත ඇත.

WhatsApp Online Chat !